Woongroep Ekehaar zoekt een nieuw RvT-lid!

Profielschets Lid RvT

Woongroep Ekehaar bestaat uit twee zorglocaties in Ekehaar: Hoofdstraat 20 en Hoofdstraat 26.

De kleinschalige woongroepen zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners zijn niet in staat zelfstandig te wonen en worden hier 24/7 begeleid door een klein team van vaste medewerkers.  Daarnaast bieden wij de bewoners dagbesteding aan.

Stichting ‘Kies voor jezelf’ is op 11 september 2008 opgericht door vier familieleden van de eerste vier bewoners. Deze eerste bewoners woonden op dat moment bij elkaar in een woning van een grote zorginstelling in Assen, maar de familie was niet tevreden over de geleverde zorg en het gevoerde beleid.

 

Onze missie

Woongroep Ekehaar heeft als hoofddoel: mensen met een verstandelijke beperking  ondersteunen bij de invulling van een betekenisvol bestaan. Daarbij worden de eigen mogelijkheden en ambities erkend, zodat deze optimaal tot hun recht kunnen komen. Met de behoefte van de bewoner wordt nadrukkelijk rekening gehouden.

De missie wil de Stichting bereiken door zorg- en dienstverlening in de ruimste zin te bieden.

 

Onze Visie

Wij vinden dat goede zorg draait om liefde, vertrouwen en persoonlijke aandacht.

Iedereen heeft basisbehoeften. Denk aan: meedoen in de maatschappij, met respect behandeld worden, ontdekken waar je goed in bent, zelf kiezen, sociale contacten onderhouden. Wij onderzoeken waar onze bewoners behoefte aan hebben en spelen daar op in.

Wij bieden een veilige basis d.m.v. continuïteit onder de personele bezetting en het hebben van een slaapdienst. De zorg staat centraal en door de kleine woongroepen worden problemen snel gesignaleerd en zijn de communicatielijnen kort.

Wij willen dat iedereen een zo volwaardig / normaal mogelijk leven kan leiden.

 

Hier staan wij voor!

Woongroep Ekehaar kent twee locaties in Ekehaar; Hoofdstraat 20 en Hoofdstraat 26. De locaties zijn kleinschalige woongroepen voor mensen met een verstandelijke beperking. De stichting bestaat sinds oktober 2008 en is opgezet door familie van de oorspronkelijke bewoners van de eerste groep (nu Hoofdstraat 20).

Binnen de woongroepen bieden we de bewoners een warm thuis en een normaal leven waarin veel ruimte is voor leuke uitjes en gezelligheid. De bewoners zijn niet in staat zelfstandig te wonen en worden hier 24/7 begeleid door een klein team van vaste medewerkers. Persoonlijke aandacht, warmte, zorg op maat en een veilige omgeving vinden wij zeer belangrijk.

Naast wonen bieden wij dagbesteding aan. We werken met kwaliteitsprotocollen en hebben een eigen cliëntenraad

 Momenteel werken er 16 medewerkers bij de Stichting

 De organisatie is financieel gezond, maar heeft ook te maken met financiële uitdagingen zoals vele zorgorganisaties op dit moment. De planning-en-control-cyclus is op orde, dit is een randvoorwaarde om te kunnen werken binnen het zorgsysteem.

De Stichting werkt vanuit de Governance Code Zorg en werkt met teams op twee zelfstandig opererende locaties.

Binnen het tweehoofdig bestuur is de taakverdeling schriftelijk vastgelegd. De verhouding tussen RvT en bestuur is goed en kenmerkt zich door vertrouwen en nieuwsgierigheid en kent een informeel karakter.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit drie leden. Per 1 juli 2024 is de termijn van één RvT-lid verstreken.

 

RvT: algemeen

De Raad van Toezicht (hierna ‘RvT’) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting als maatschappelijke onderneming. Daarnaast kan de RvT gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en fungeert de RvT als  werkgever van en klankbord voor het bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de Stichting (als maatschappelijke onderneming). De RvT houdt zicht op de ontwikkelingen in de branche en de samenleving en betrekt deze bij haar toezichts- en adviestaken.

De RvT streeft naar een diverse samenstelling, bijvoorbeeld voor wat betreft sociale, culturele, bedrijfsmatige en vakinhoudelijke achtergrond, sekse, leeftijd, ervaring en deskundigheid van zijn leden.

De RvT opereert als collegiaal orgaan.

 

Taken en werkwijze RvT

De RvT en de afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen, nodig om de toezichthoudende taak goed te kunnen uitoefenen. Hiervoor zoekt de RvT actief de dialoog met de Cliëntenraad, en overige relevante informatiebronnen binnen de organisatie.

De RvT reflecteert op de oorsprong, de waardeoriëntatie en de bedoeling van de Stichting en bewaakt leidende principes.

De RvT acteert binnen de geldende wet- en regelgeving en de Governance Code Zorg.

De RvT houdt, onder meer, toezicht op:

 • de strategische beleidsplannen, de keuzes die worden gemaakt;
 • de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan haar (statutaire en maatschappelijke) taak- en doelstelling;
 • de systematiek van bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening, financiën, etc.;
 • de financiën;
 • personeels- en organisatiebeleid;
 • het functioneren van de bestuurders;
 • het naleven van wet- en regelgeving.

De RvT dient ook goedkeuring te verlenen aan bepaalde bestuursbesluiten, benoemt de bestuurder(s) en accountant en keurt begroting, jaarrekening en meerjarenbeleidsplannen goed.

De RvT vergadert regulier minimaal vijf keer per jaar.

In de praktijk moet rekening gehouden worden met minimaal twee dagdelen per kwartaal voor overlegmomenten.

Profiel RvT

De RvT is een evenwichtig samengesteld orgaan en bestaat uit drie leden, waaronder één voorzitter. Elk lid van de RvT moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de organisatie en het bestuur met raad en daad ter zijde te staan op het gebied van beleid en functioneren van de organisatie.

Van leden van de RvT wordt verwacht dat zij zicht hebben op het bredere speelveld van de gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties, op basis van eigen kennis en ervaring. Bij de implicaties voor het werk van de Stichting nemen ze steeds de menselijke maat in acht.

Van leden van de RvT wordt verwacht dat zij kunnen inspireren, flexibel zijn, contactueel sterk zijn en werken vanuit verbinding. Leden van de RvT beschikken over zelfinzicht en  reflectie, stellen de juiste en ook de moeilijke vragen en adviseren betreffende koers en positie. Elk lid van de RvT is in staat om als werkgever, klankbord en adviseur van het bestuur op te treden en daarbij op strategisch niveau toezicht uit te oefenen, de statutaire taken naar behoren te vervullen en daarbij de juiste beoordelingen en afwegingen te maken.

Voor de maatschappelijke rol en continuïteit van de organisatie is het belangrijk dat in de RvT in ieder geval deskundigheid aanwezig is op het gebied van:

 • financiën/bedrijfsvoering, zorgfinanciering en risicomanagement;
 • openbaar bestuur, Governance en recht;
 • ICT-vraagstukken, waaronder begrepen gegevensbescherming en informatiebeveiliging;
 • innovatieve oplossingen en (maatschappelijk) ondernemerschap.

Daarnaast zal elk lid van de RvT over de hierna genoemde kwaliteiten dienen te beschikken:

 • affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van de Stichting;
 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • maatschappelijk actief en beschikkend over een relevant netwerk;
 • visie op maatschappelijke ontwikkelingen en op het eigen vakgebied;
 • op strategisch niveau toezicht kunnen uitoefenen en als klankbord en adviseur voor het bestuur kunnen optreden.

Leden van de RvT hebben geen (neven)functies die strijdig kunnen zijn met hun positie in de Raad van Toezicht.

Het nieuwe lid heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring en kennis van financiering van zorginstellingen.

De honorering wordt jaarlijks vastgesteld en is passend binnen de Wet normering Topinkomens (WNT)

Procedure:

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Wallinga (janwallinga@me.com), voorzitter van de RvT.

Voor de vacature zal de benoeming plaatsvinden per 1 juli 2024.